BÀI HÁT GIAI PHÓNG QUÂN

Biên tâp: Tô Hai. Duyêt Lân Cuoi: Nguyên Dình Tình. Hà Nôi: My Thuât Ban, 1967. Small 4to. Wraps. 36 p. [49448]

Volume with music and lyrics to Vietnamese songs issued during the Vietnam War.

Price: $45.00

See all items in Vietnam War